Privacybeleid

Introductie

AbsoluutDeBeste.nl is een initiatief van Social Market Wft Leads en daarmee tevens een aan Social Market gelieerde website.
Deze pagina bevat slechts dat deel van het Privacybeleid dat voor AbsoluutDeBeste.nl van belang is; voor de volledige en formele versie verwijzen wij naar het Privacybeleid van Social Market.

Samenvatting

Het Privacybeleid van Social Market betreft het verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen van je persoonsgegevens en is van toepassing op alle websites van Social Market.

Social Market voldoet volledig aan de nieuwe Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.
De verantwoordelijke AVG binnen Social Market is René ter Bekke, tevens eigenaar van Social Market (klik op deze link voor zijn contactgegevens).
We voldoen overigens op zodanige wijze aan de AVG dat we bezoekers aan onze websites niet om toestemming hoeven te vragen voor het opslaan van gegevens, niet voor opslag in de Social Market Database (zie definitie hieronder) en ook niet voor opslag in cookies op je eigen computer.

Door gebruik te maken van de websites van Social Market stem je uitdrukkelijk in met het privacybeleid van Social Market.

Onderstaand vind je het voor deze website relevante deel van ons 'register van verwerkingsactiviteiten': een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

Let op dat je het privacybeleid regelmatig leest, aangezien het privacybeleid aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Het huidige privacybeleid is geldig vanaf 25 mei 2018.

Definities

Social Market: naam van het concept, alsmede handelsnaam van Advanced Websolutions BV (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08132766).
Social Market Wft Leads: handelsnaam van VHP Advies BV (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08110665).
AVG: Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan.
Verantwoordelijke AVG: René ter Bekke.
Social Market website: socialmarketsite.nl.
Gelieerde website: een andere website dan een Social Market website, via welke verrekening acties (zie definitie verderop) gegenereerd kunnen worden.
Website: een Social Market website of gelieerde website.
Bezoeker: een niet-ingelogde bezoeker van een website.
Lid: iemand die een geregistreerd account van Social Market heeft en als zodanig is ingelogd in een Social Market website.
Actie: een gebeurtenis die door een bezoeker geinitieerd wordt en afgehandeld dient te worden. Bijvoorbeeld het indienen van een offerte aanvraag.
Afzender: een bezoeker of lid die een actie initieert.
Ontvanger: een lid aan wie een actie is gericht en die de actie dient af te handelen.
Reactie: een bericht dat door ontvanger cq afzender wordt verstuurd naar afzender cq ontvanger in kader van het afhandelen van de bijbehorende actie.
Social Market Database: de database waarin alle accountgegevens van leden uit de Social Market website en (re)acties van alle bezoekers en leden uit alle websites worden opgeslagen.
Social Market Messenger: een beveiligde webomgeving via welke bezoekers en leden toegang hebben tot alle acties waarin zij afzender of ontvanger zijn en acties kunnen afhandelen en reacties kunnen geven.

Opslag en gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen gegevens die je zelf ingeeft via onze websites.
Daarnaast verzamelen we (automatisch) gegevens die je niet zelf ingeeft: gegevens die te maken hebben met je navigatie (bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt) en gegevens die je apparaat naar ons toestuurt via welke je toegang hebt tot onze websites (zoals apparaatgegevens en je ip-adressen). Deze gegevens gebruiken we alleen om ons platform te verbeteren.

Opslag van gegevens gebeurt met name in de Social Market Database. Slechts een beperkt aantal gegevens wordt opgeslagen in cookies.

Zodra een bezoeker een actie uitvoert worden (alleen) alle daarvoor van belang zijnde gegevens opgeslagen in de Social Market Database.
Het betreffen altijd persoonlijke contactgegevens (bijvoorbeeld naam, postcode, telefoonnummer), vaak dienen ook extra gegevens ingevoerd te worden om afhandeling van de actie mogelijk te maken (bijvoorbeeld bruto jaarinkomen).

Tevens wordt naar de ontvanger van de aanvraag (bijvoorbeeld een adviseur) een e-mail verstuurd, met daarin een link via welke directe toegang mogelijk is tot Social Market Messenger, zodat de ontvanger weet wie de afzender is van de betreffende actie en met de afzender kan communiceren.
Ook naar de afzender wordt een e-mail verstuurd, met daarin een link via welke directe toegang mogelijk is tot Social Market Messenger, zodat de afzender weet wie de ontvanger is van de betreffende actie en met de ontvanger kan communiceren.

Een afzender kan alle gegevens inzien die de afzender zelf heeft opgegeven.

Vanzelfsprekend kan Social Market als beheerder deze informatie ook inzien.

Wijzigen van gegevens

Een bezoeker kan geen gegevens wijzigen aangezien het alleen tijdelijke gegevens betreffen die nodig zijn tijdens de afhandeling van een actie.
Mocht de betreffende afzender andere informatie willen doorgeven aan de ontvanger, dan kan dit door het versturen van een reactie.

Verwijderen van gegevens

Het verwijderen van (re)acties geschiedt volledig automatisch, veelal na 24 maanden, maar kan (voor een deel) versneld worden doordat de afzender dit zelf aangeeft.

Aan het verwijderen van gegevens zijn echter wel bepaalde voorwaarden verbonden:

Voorwaarden:

  • Een bij een actie betrokken ontvanger dient op de daadwerkelijke verwijdering te kunnen anticiperen. Standaard geldt hiervoor een periode van 4 weken, maar korter voor zover de datum van werkelijke verwijdering (zie volgende punten) binnen die periode ligt.
  • Bepaalde informatie is (langer) nodig voor een correcte werking van het platform; het gaat hierbij vaak om het afhandelen van financiële verplichtingen (verwerken facturen).
  • Er dient te worden voldaan aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

We spreken dan ook niet zozeer van het feit dat een bezoeker gegevens kan verwijderen, maar van het indienen van een verzoek, welke zo snel en uitgebreid mogelijk wordt afgehandeld door Social Market.
Vanzelfsprekend worden al wel zo spoedig mogelijk alle gegevens verwijderd waarvoor bovenstaande voorwaarden niet gelden.

Indien de afzender een verwijder-verzoek indient, dan krijgt de ontvanger hiervan een bericht, kunnen er vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en worden na 4 weken (automatisch) alle gegevens van de actie verwijderd die niet meer nodig zijn voor een financiële verrekening (*) met Social Market plus alle bijbehorende reacties.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op de werkelijke verwijdering.

(*) Zie het Privacybeleid van Social Market voor een uitgebreide uitleg.

Beveiligingsmaatregelen

Het motto van Social Market is "sociaal, transparant en veilig", en dat geldt dus ook voor deze website.
Het is niet alleen zo dat we er alles aan gedaan hebben om veiligheid te realiseren, het is zelfs één van de uitgangspunten van ons concept geweest!
Alle informatie die jij invoert in onze website is veilig bij ons, wij doen niets met de informatie, anders dan waar het (heel duidelijk) voor bedoeld is.

En als je gegevens wilt verwijderen, dan gebeurt dat ook (rekening houdend met de randvoorwaarden zoals genoemd in paragraaf 'Verwijderen van gegevens').

Voor meer informatie over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen verwijzen wij naar de gelijknamige paragrafen in het Privacybeleid van Social Market.

Disclaimer

AbsoluutDeBeste.nl heeft deze website met grote zorg samengesteld.
AbsoluutDeBeste.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Heb je een klacht, dan verzoeken wij je ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Je kunt de klacht opgeven via dit formulier.

Mocht je nadien alsnog ontevreden zijn, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut.

Met vriendelijke groet,

Social Market Wft leads

Handelsregister Kamer van Koophandel, nr. 08132766

Autoriteit Financiële Markten/Wet Financiële Diensten, nr. 12004746
Hypotheek hypotheekrente
Hypotheek hypotheekrente